Komplexní řešení vodotěsnosti

Diagnostika vodohospodářských objektů

Profil firmy HEREL spol. s r.o.

Firma HEREL spol. s r.o. Brno, byla založena v roce 1993 jako dceřiná společnost firmy IMOS holding s.r.o., která vznikla privatizací Vodohospodářských staveb Brno s.p.. Od roku 1994 působí jako samostatný podnikatelský subjekt.

Zaměření firmy je od počátku založené na vysoké odbornosti techniků, kteří se u Vodohospodářských staveb Brno s.p. dlouhodobě zabývali problematikou vodotěsnosti vodohospodářských objektů, kanalizačních trub a spojů, zaváděním technologie výroby betonových a železobetonových trub s integrovaným spojem u výroben prefabrikátů, posuzováním materiálů pro výstavbu inženýrských sítí, diagnostikou a pod.

V současné době je činnost firmy soustředěna především na oblast zkoušek vodotěsnosti kanalizací a objektů na kanalizačních řadech, jak nově budovaných, tak stávajících. Zkoušky vodotěsnosti trub prováděné již od roku 1999 téměř výhradně vzduchem podle ČSN EN 1610 plně nahradily zkoušky prováděné vodou.

Komplexní vodotěsnost kanalizačních řadů zajišťují rovněž prováděné sanace kanalizačních šachet a dalších vodohospodářských objektů, vrtání otvorů pro napojení kanalizačních přípojek včetně osazení kameninového hrdla.

Dlouhodobé zkušenosti pracovníků firmy HEREL spol. s r.o. Brno v oboru vodotěsnosti stok a vodohospodářských objektů a provádění jejich sanací ověřenými technologiemi a materiály, dávají záruku profesionální práce.

Kontaktujte pracovníky firmy HEREL spol. s r.o., kteří jsou připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy a vyřešit problémy týkající se výstavby a vodotěsnosti stokových sítí, objektů, kanalizačních přípojek, ale i ostatních vodohospodářských staveb.

Nabízíme

Nabídka našich služeb

 • Zkoušky vodotěsnosti kanalizací a kanalizačních přípojek včetně šachet dle ČSN 75 6909 všech profilů a ze všech materiálů vzduchem, v případě nezbytnosti i vodou
 • Zkoušky vodotěsnosti jednotlivých trub nebo spojů ve výrobně i na stavbě
 • Zkoušky vodotěsnosti vodohospodářských objektů (vodojemy, nádrže, žumpy, jímky apod.) dle ČSN 75 0905
 • Návrh sanace trubních řadů a objektů, které nevyhověly zkoušce vodotěsnosti nebo funkčnosti včetně realizace oprav s uplatněním optimálních technologií, případně doporučení firmy, která navrženou technologii provádí
 • Opravy netěsných spojů průlezných kanalizačních trub manžetou typu COMBAS
 • Revize stavu napojení splaškových a dešťových vod na kanalizační systém provozovatele BVK a.s. Brno
 • Vrtání otvorů do uliční stoky z jakéhokoliv materiálu (beton, železobeton, kamenina, sklolaminát, plasty atd.) a osazení odbočky pro napojení kanalizační přípojky DN 150 – DN 200 z různých druhů materiálů. V případě potřeby jsme schopni provést napojení přípojky i DN 250, DN 300 a dokonce i DN 400
 • Realizace napojení kanalizační přípojky od nemovitosti po veřejný kanalizační řad
 • Poradenská činnost v uvedených oblastech

Ceny

Prováděné práce oceňujeme podle vnitropodnikových ceníků, které obsahují základní ceny prací, přirážky a stanovují možný rozsah poskytnutí slev. Výše ceny je závislá na rozsahu a místě prací a vždy záleží na dohodě s odběratelem.
Při větším rozsahu prací stanovíme na Vámi požadované práce nabídkovou cenu.

 • Zkoušky vodotěsnosti stok vzduchem dle ČSN 75 6909
  Základní cena zkoušky je vztažena na úsek mezi dvěma šachtami bez ohledu na délku úseku a druh trubního materiálu. V případě požadavku jsme schopni zkoušky ocenit i v jednotkové ceně – 1 bm
 • Zkoušky vodotěsnosti stok vodou dle ČSN 75 6909
  Cena zkoušky vodou je ovlivňována především cenou za dodávku a odstranění vody. Navíc je zkouška tohoto typu značně náročnější na čas, takže ve výsledku je neúměrně dražší, než zkouška vzduchem, která dostatečně dokladuje vodotěsnost zkoušené kanalizace
 • Zkoušky vodotěsnosti kanalizačních šachet dle ČSN 75 6909
  Zkoušky vodotěsnosti šachet lze provést třemi základními metodami:
  • Infiltrací - pokud jsou šachty pod hladinou spodní vody, nesmí do nich vnikat balastní voda. Pokud do šachty vnikají podzemní vody, jsme schopni provést stanovení míst přítoku vod a zajistit jejich sanaci
  • Vzduchem - zkouška je rychlá a prokazatelně ověřuje vodotěsnost šachty
  • Vodou - zkouška je časově náročná a především z hlediska manipulace s vodou nadměrně pracná
  Ceny zkoušek vodotěsnosti prováděné jakýmkoli způsobem se mnohdy liší, což je dáno především průměrem kanalizačních šachet a počtem DN jednotlivých připojení kanalizačních stok
 • Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží dle ČSN 75 0905
  Zkoušky vodotěsnosti vodojemů, nádrží čistíren odpadních vod, retenčních nádrží apod. provádíme dle ustanovení příslušné normy a v odůvodněných případech i infiltrací. Ceny se odvíjí od velikosti nádrže a náročnosti provedení zkoušky a začínají od 2 000 Kč/nádrž. V případě nutnosti utěsnění různých průměrů napojených trub jsme vybaveni potřebným sortimentem ucpávek
 • Napojení kanalizační přípojky na stoku
  Cena vrtání otvorů je stanovena pro připojení kanalizačních přípojek do trub z betonu, železobetonu a kameniny, včetně dodání a osazení hrdla z kameniny DN 150, DN 200, DN 250 nebo i DN 300 a začíná u 2 000 Kč/ks
  Cena přípojek prováděných na trouby z PVC, PP, HOBAS, Duroton je vždy stanovena podle druhu použitého napojovacího kusu
 • Sanace poruch na trubních řadech a objektech na stokách
  Ceny sanací poruch těsnosti na trubních řadech a kanalizačních šachtách se stanovují vždy až po prohlídce požadovaných oprav a stanoví se s ohledem na možnosti a způsob realizace
 • Opravy netěsných spojů průlezných kanalizačních trub manžetou typu COMBAS
  Cena opravy netěsných spojů průlezných kanalizačních trub manžetou typu COMBAS se stanovuje vždy až po prohlídce vadného spoje a zvážení možnosti realizace a vhodnosti opravy tímto způsobem

Reference

Provádět v České republice zkoušky vodotěsnosti stok vzduchem umožnila ČSN EN 1610 (75 6114) „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“, vydaná v dubnu 1999. Díky vstřícnému přístupu pracovníků kanalizační sekce Brněnských vodáren a kanalizací a.s. provedla naše firma HEREL spol. s r.o. první zkoušku vodotěsnosti vzduchem již v únoru 1999.

V říjnu 2004 byla vydána revidovaná ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek, kterou jsme vypracovali na zakázku HYDROPROJEKTU CZ a.s. Praha. Revize se týkala především v doplnění o zkoušení vodotěsnosti stok, kanalizačních přípojek a malých objektů na stokách vzduchem (metoda „L“). Současně jsou zde specifikovány požadavky na zkoušení vodotěsnosti jednotlivých spojů, které mohou být uznány místo zkoušení celého potrubí.

Od té doby jsme provedli více než 14 000 zkoušek vodotěsnosti stok vzduchem (metoda „L“), částečně i kanalizačních přípojek a více než 5 600 zkoušek objektů (kanalizačních šachet) převážně vzduchem.

Přehled provedených zkoušek vodotěsnosti vzduchem (metoda „L“)

Rok 1999 - 285 úseků
 • IPS a.s. OZ Třinec: 47 úseků (kanalizace Staré Město u Uh. Hradiště)
 • NAIDR s.r.o.: 25 úseků (logistické centrum Nupaky)
 • SSŽ a.s.: 66 úseků (D 8 Nová Ves Doksany)
Rok 2000 - 576 úseků
 • FORTEX-AGS a.s.: (32 úseků kanalizace + ČOV St. Poddvorov)
 • IPS a.s. Třinec: 55 úseků (Philips Picture Tube Hranice)
 • VHS Břeclav s.r.o.: 30 úseků (Flextronics Brno)
Rok 2001 - 541 úseků
 • GEMA MB s.r.o. :24 úseků (kanalizace Jemníky u Ml. Boleslavi)
 • O.Merta - Mertastav: 30 úseků (kanalizace Tišnov)
 • Pozemstav a.s.: 19 úseků (průmyslová komunikace Prostějov)
Rok 2002 - 823 úseků
 • O.Merta – Mertastav: 132 úseků (Vysoké Popovice, Rožná)
 • Přemysl Veselý: 114 úseků (Bobrava, Podolí, Brno-Bělohorská, Holásky, Makro aj.)
 • IMOS Brno: 90 úseků (Babice, ČOV Modřice)
Rok 2003 - 1 230 úseků + 14 zkoušek šachet (Brno-Líšeň)
 • IMOS Brno: 359 úseků (Babice, Náměšť n.Osl.-letiště, Brno-Líšeň, Slatina aj.)
 • O.Merta Mertastav: 356 úseků (Přibice, Rožná, Čejkovice, Mašovice, Vys. Popovice aj.)
 • ŽS Brno: 137 úseků (ČOV Modřice, Brno-Slatina, Sokolova aj.)
Rok 2004 - 1 122 úseků + 132 zkoušek šachet (Čejkovice, Brno-Líšeň)
 • O.Merta Mertastav: 382 úseků (Mor. Bránice, Mašovice, Ochoz, Vlémovice, Tišnov, aj.)
 • IMOS Brno: 210 úseků (TYCO Kuřim, Brno-Líšeň, Červ. Mlýn, Vaňkovka aj.)
 • ŽS Brno: 114 úseků (Brno-Vinohrady, Pisárky, Sokolova; Těšany)
Rok 2005 - 1 970 úseků + 11 zkoušek šachet (Ostrava, Olomouc)
 • IMOS Brno: 848 úseků (Čistá řeka Bečva, NC Tábor)
 • ŽS Brno: 195 úseků (Olomouc, Těšany, Brno-VMK Pisárky, Merhautova)
 • O. Merta Mertastav: 175 úseků (Mor. Bránice, Vilémovice, Drásov, Znojmo)
Rok 2006 - 1 905 úseků + 29 zkoušek šachet (Olomouc, Šlapanice)
 • IMOS Brno: 995 úseků (Čistá řeka Bečva)
 • VHS plus Veselí nad Mor.: 266 úseků (Jeseník, Šlapanice, Ponětovice)
 • OHL ŽS: 162 úseků (Olomouc, Brno-VMK Pisárky, Kampus MU)
Rok 2007 - 714 úseků + 13 zkoušek šachet (Jiříkovice, Olomouc)
 • VCES a.s.: 83 úseků (Droždín)
 • OHL ŽS a.s.: 35 úseků (Olomouc ISPA – II.část)
 • Firesta a.s.: 33 úseků (Brno – Ořešín)
Rok 2008 - 592 úseků + 117 zkoušek šachet (Jiříkovice, Pozořice, Tvarožná, Sivice)
 • IMOS Brno a.s.: 50 úseků (R 55 Kroměříž – Říkovice)
 • COLAS CZ.: 67 úseků (I-38 Jihlava Obchvat jih)
 • IMOS Brno a.s.: 25 úseků (Brno ul. Husova)
Rok 2009 - 654 úseků + 94 zkoušek šachet (Pozořice, Velatice, Vin. Šumice)
 • INSTA s.r.o.: 108 úseků (Sivice, Čistá říčka)
 • Beton SPH: 22 úseků (Polička, Mánesova II. etapa)
 • Sdružení VMO – Terrabau: 15 úseků (Brno, ul. Hradecká)
Rok 2010 - 229 úseků + 18 zkoušek šachet (Pozořice, Šumice, Rosice)
 • IDS Olomouc: 32 úseků ( DI – Kroměříž východ)
 • REKO a.s.: 42 úseků (Brno – Bystrc, Kamechy)
 • OHL ŽS a.s.: 7 úseků (Brno ul. Rooseveltova – Solniční)
Rok 2011 - 125 úseků + 6 zkoušek šachet (BETA Mohelnice, BD Rajhrad)
 • SWIETELSKY-stavební: 19 úseků (Brno – Starý Lískovec ul. Šoustalova)
 • Terrabau spol. s r.o.: 21 úseků (Modřice, ul. Nádražní)
 • METROSTAV a.s.: 15 úseků (Brno, ul. Rybníček)
Rok 2012 - 338 úseků + 15 zkoušek šachet (RDK Brno)
 • STRABAG a.s.: 56 úseků (RDK Brno MČ Tuřany)
 • IMOS Brno a.s.: 70 úseků (RDK Brno MČ Žebětín)
 • IMOS Brno a.s.: 48 úseků (RDK Brno MČ Bohunice)
Rok 2013 - 73 úseků + 656 zkoušek šachet (RDK Brno)
 • STRABAG a.s.: 202 úseků (RDK Brno MČ Tuřany)
 • IMOS Brno a.s.: 123 úseků (RDK Brno MČ Bohunice)
 • Terrabau s.r.o.: 70 úseků (Silnice Vlachov – Ráje)
Rok 2014 - 825 úseků + 1255 zkoušek šachet (Bečva II, RDK Brno)
 • STRABAG a.s.: 370 úseků (Bečva II Val. Meziříčí – Rožnov)
 • IMOS a.s.: 21 úseků (Horní Pomoraví II sever Zábřeh)
 • Přemysl Veselý s.r.o.: 8 úseků (Brno, ul. Milady Horákové)
Rok 2015 - 734 úseků + 3157 zkoušek šachet (Bečva II, Horní Pomoraví II sever)
 • STRABAG a.s.: 196 úseků (Bečva II Val. Meziříčí – Rožnov)
 • IMOS a.s.: 191 úseků (Horní Pomoraví II sever Zábřeh, Hanušovice)
 • Terrabau s.r.o.: 118 úseků (Zaječí ČOV a kanalizace)
Rok 2016 - 367 úseků + 12 zkoušek šachet (Mor. Knínice, Neslovice)
 • IS Brno, Rekis s.r.o.: 109 úseků (Brno ul. Vackova)
 • Firesta, Terrabau s.r.o.: 16 úseků (Brno, ul. Lerchova)
 • MOBIKO plus s.r.o.: 64 úseků (kanalizace Police)
Rok 2017 - 280 úseků + 11 zkoušek šachet (AFI Karlín Business Centre)
 • OHL ŽS a.s.: 96 úseků (Brno, ul. Vymazalova, Matulkova a Králova)
 • IS Brno spol. s r.o.: 26 úseků (Brno, ul. Kovácká)
 • EKOSTAVBY s.r.o.: 15 úseků (BD Brno, Maloměřice)

Zajímavosti z praxe

Sekce ve výstavbě!!!

KONTAKTY

HEREL spol. s r.o.
Jiráskova 27, 602 00 Brno

korespondenční adresa:
HEREL spol. s r.o.
V Polích 20, 619 00 Brno

provozovna:
HEREL spol. s r.o.
Vinohradská 74, 618 00 Brno - Černovice

© 2018 Herel spol. s r.o.

JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Šimunek, +420 777 939 177
simunek@herel.cz

Ing. Petr Herel, +420 602 508 932
herel@herel.cz